Přihlášení
 
uživatelské jméno:

heslo: Posláním svazu je společně koordinovat postupy v oblastech stavebního zkušebnictví a vyjadřovat zájmy svých členů ve vztahu k vydavatelům obecně závazných a jiných předpisů pro výstavbu s cílem účinně působit na zajišťování jakosti výstavby.
Předmětem činnosti SZV je zejména:

  • Uplatňování zájmů a skutečností svých členů vůči orgánům státní správy při tvorbě resp. novelizaci obecně závazných a jiných předpisů v oboru výstavby se zaměřením na řízení jakosti.
  • Uplatňování zájmů a zkušeností svých členů při jednání s orgány státní správy, spolupráce s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  • Spolupráce s Českým normalizačním institutem při přejímání mezinárodních stavebních, zkušebních a jiných technických norem a předpisů do soustavy ČSN.
  • Spolupráce s Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. při realizaci akreditačního procesu ve zkušebnách působících v oblasti certifikace výrobků a systémů při zajišťování jakosti v oboru výstavby.
  • Příprava akreditací zkušebních laboratoří a příprava k získání osvědčení o způsobilosti k certifikaci systémů řízení jakosti a certifikaci výrobků pro výstavbu.
  • Metodické působení na správnost procesů ověřování, osvědčování, schvalování, testování, certifikaci a provádění poradenské činnosti včetně podávání informací v oblasti technické normalizace a zkušebnictví.
  • Posuzování nových zkušebních postupů a metod.
  • Rozvíjení informačních systémů o aktivitách členů Svazu, jejich výstupech a zkušenostech.
  • Spolupráce se všemi organizacemi hájícími zájmy spotřebitelů a podnikatelů ve výstavbě.